Logo Google
A- A+

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-28

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.- zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej),
– obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Grek-Piekarska.
 • E-mail: sekretariat@pcpr.powiatkrosnienski.pl
 • Telefon: 683830202

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych).

Dostępność architektoniczna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10B
66-600 Krosno Odrzańskie

Obsługa mieszkańców odbywa się na parterze budynku, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Na placu przed budynkiem są oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku zamontowana jest platforma schodowa umożliwiająca transport osób niepełnosprawnych na parter budynku.

Do budynku dopuszcza się wstęp osobie z psem asystującym.

Język migowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie – mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:
– poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr.powiatkrosnienski.pl
– ePUAP: /m2vc577fir/skrytka

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w tut. urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się – zobowiązana jest zgłosić ten fakt – w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać:

· w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@pcpr.powiatkrosnienski.pl

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Biuletyn informacji publicznej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.
Ok